Jóslás

Mily nagy a tenger, jól tudom én, s fövenyének a számát,
értem a néma szavát, s meghallom amit ki se mondtak.
Teknősbéka szagát érzem, min rajta a páncél;
Ezt, meg a birka husát most főzi rotyogva a bronzüst.”

(Hérodotosz: A görög-perzsa háború) 

Az időszámításunk előtti 6. század fordulóján e néhány sort üzente a delphi jósda Kroiszosznak, a Lüdek királyának. Talán furcsán hangzik, de e két mondat alapjaiban változtatta meg Európa történelmét. E történet kezdetén ugyanis Kroiszosz a fenyegető perzsa terjeszkedés hatására szerteküldte követeit az ismert jóshelyek mindegyikébe, hogy megtalálja melyik a legmegbízhatóbb közöttük. Száz nappal indulásukat követően a követeknek meg kellett kérdezniük a szentélyek papjait arról, mit csinál ő, Kroiszosz ezen a napon. És Kroiszosz azt tette a századik napon, amit delphoi papnője tértől és időtől függetlenül megjósolt követének: birkát és teknősbékát főzött bronzüstben. Kroiszosz bizalma ettől kezdve töretlen volt Delphoi szavát illetően, és nem sokkal később a jóshely tanácsait követve megindult a híres görög-perzsa háború, amely hosszas küzdelem után a görögök győzelmével végződött. Enélkül nem fejlődhetett volna ki a hellén kultúra, amely a mai európai civilizációnk bölcsője volt.

Aki jóslással, jóslatokkal akar foglalkozni, annak tudnia kell, hogy a kozmikus térrel, és az idő szent folyamával kerül kapcsolatba. A jóslásban megváltozik a tér, és megváltozik az idő is. Megszokott, általános értelmében mindkettő jelentőségét veszti. A tér, csak mint a létezés színpada jelenik meg, és helytől, távolságtól függetlenül bejárhatóvá válik. Az idő, időtlenné lesz. Elveszti korlátait, s egyszerre jelenik meg benne múlt, jelen és jövendő.

A jós túllép, múlt, jelen és jövő illúziója felett. Az idő számára lelassul, kiterjed, elveszti folytonos, habzó rohanását, s a jós belép az idő kerekének tengelyébe, amely a halhatatlanság középpontjába – e körül forog, rohan, változik a halandó világ. A nyugalom időtlen és biztos középpontjából látja át a változó időt. A jóslás szó jelentése már etimológiai szempontból is túlmutat önmagán. Nyelvünkben a jós vagy javas, valaha jobbító, javító embert jelentett. Olyasvalakit, aki az idő ütőerére helyezvén ujjait képes megtapintani annak lüktetését, s tudásával helyes irányba segíteni a világ folyását.

A jövőbe hatolni ezért mindig szent dolog volt és hatalmas felelősség. Hiszen a jövő nem véletlenül marad rejtett az ember szeme elől. Kinek-kinek sorsa van elrejtve benne, amit azért kapott, hogy átélje, megtapasztalja és felébredjen tőle. Ezért a jövő titkait óvatlanul és átgondolatlanul kimondani soha nem volt, s ma sem szabad senkinek. Mert az ember leginkább okos, de nem bölcs. S az okos, aki tudja jövőjét, ezernyi úton próbálja meg elkerülni sorsát. Azt a sorsot, azt a karmát, amelyet valahol, valamikor önmaga alkotott. Ha ebben a tudattalan törekvésében sikerrel jár, anélkül hogy felismerné és beteljesítené küldetését, önmagát fosztja meg az ébredés lehetőségétől.

Amit szabad volt mindig - és a jóslás szerepe ebben határtalan - megérteni, felfedezni és meglovagolni az idő folyamát. Miként a jó hajós a tengert, úgy ismeri a jós az idő világát. Ismeri áramlatait, viharait, a benne fúvó szeleket. Tudja mikor alkalmas utazásra, mikor kereskedésre, s mikor jobb csendesen meghúzódni védett kikötőkben. A jós azonban nemcsak ezt látja, hanem a hajót is, amely a vizet hasítja. Látja erőit, képességeit, s a szándékot, mellyel a sors erői az élet vízére bocsátották.

Bölcsnek, jósnak és gyógyítónak ezért csak azt nevezték a régiek, aki mindezt látni volt képes. Látni a sors szándékát a kibontakozó sorsképlet felett. Látni, érzékelni és megérteni az idő minőségét, a kairoszt. A kairoszt, amely az óramutató járásával, a kronosszal ellentétben folyton változik. Amelyben a bolygóerők pillanatról pillanatra formálják át a látszólag egyforma másodpercek tartalmát. A jós erre volt képes. Tudása alkalmas volt arra, hogy gyógyítón összefonja sors és ember, múlt, jelen és jövendő áramlatait.

Az archaikus tudás világában nem nevezték soha jósnak azt, aki a szent titkokból elorzott morzsákat egyéni vágyak, egyéni érdekek oltárán áldozta fel. Varázslat ez, fekete mágia, a félig felébredt, félkész beavatottak balsorsú kísérletezése a karma mindent átható, bonyolult szövetében. A magasságok tudásába beavatott ember ilyet soha nem tett. Olyan tudás birtokában volt, amiért megküzdött, megdolgozott, önmagán keresztülégette azt. Tudása a tapasztalat izzó kohójában edződött, olvasztóereje a szellemén belső tüze volt. A lelki salak kiégése az igazi tudás birtokosát mindig az emberiség életének őrévé emelte.

Ezért figyelmeztet Hamvas, hogy „Aki isteni szavakat könnyelműen használ, létével játszik, a szó ellene fordul” – és nem mehetünk el amellett észrevétlen, hogy a lét, s nem az élet kockáztatására figyelmeztet. Az élet ugyanis beavatás, amelynek lényege és egyetlen célja nem más, mint az ébredés.

A jóslat tudás arról, hogyan s miként szerezhető meg az időből a jó, amely javára válik úgy az egyéni embernek, mint a világnak, amelyben él. Az idővel való összehangolódás művészete ez, amely évezredekkel ezelőtt tudásból tudománnyá lett. Amikor a hagyományokban megénekelt aranykor a végéhez közeledett, jósrendszerekben őrződött meg a tudás, amely az idő minőségével, a kairoszzal köt össze bennünket. A hindu és babiloni asztrológia, a Ji King, a Tarot, a kiromantia (tenyérjóslás), az oneiroskopia (álomjóslás), az augurium (madárjóslás), a haruspicium (béljóslás) és még sok más jóslási forma akkor keletkezett, amikor az emberben az ősidők tudása megkopott.

Az ettől korábbi időkben jóslás még nem létezett. Az ember együtt élt még az időtlen tudással. Megtapasztalta, hogy mindaz, ami az ősforrásból felé árad, gyógyító, tiszta, békét hozó erő. A logosszal való összhang kora volt ez, s tudása nem más, mint cselekvő fény, tisztító mágia. A papság még ismerte a dolgok valódi nevét, látva mögöttük az erőt, amely létbe hívta őket. A dolgok nevét tudni és megnevezni egyet jelentett a velük való élő kapcsolattal, vagy ahogy az óegyiptomi nyelv fogalmazott, „a száj művészetével”. Ezért voltak a varázsigék mindig titkosak, hisz ismeretük alkalmas volt a mögöttük álló erők felszabadítására, megidézésére és használatára. Ezért volt az ősi Egyiptomban halálos bűn avatatlanul nyúlni az ősi, szent tudáshoz, Hermész 42 könyvéhez, amelyeket – innen az elnevezés is – hermetikusan elzárva tartottak.

A nyelvek ekkor még hangjaik rezgésében kötődtek a magasabb világokhoz, dallamukban hordozták magát a logoszt, a teremtés nyelvét, amely egykor magát a világot is teremtette. Később dallam és jelentés, logosz és forma, különvált. Lett zene, amely máig lelket oldani, lehúzni és felemelni képes, és tőle különváltan lett szó, amely fogalommá, lassanként száraz logikai egységgé változott. Ekkor a szavak már csak külső formájukban emlékeztettek arra, ami egykor a magasabb világokhoz kötötte őket.

A szavak jelentése, értelme és értelmezése vált elsődlegessé, miközben a bennük rejlő őskép a feledés homályába merült. Elveszett maga a tudás is, amely a szavak mögött megbúvó jelentés világába vezet. Platón Kratüloszában hosszasan ismerteti ezt a folyamatot, végiggondolván a dolgok és a dolgok neve között létező kapcsolat lényegét. Ez a lényeg nem mellékesen az, amely különös jelentősséggel bír a jóslások nyelvezetét illetően.

A jóslásnak ugyanis különös, saját nyelve volt, amely az álmok mély, szimbolikus nyelvére emlékeztetett. E nyelvezetnek volt köszönhető a jóslás törvényes, biztonságos volta. A jövendölés ugyanis képekben és dallamokban szólt. Így, hexameteres versben jövendölt a delphoi jósda püthiája, a cumaéi sybilla, s versben jövendölt a XVI. század legendás prófétája Nostradamus is. A jós és a jóslatot kérő csak így, e különös kóddal nem sértette meg a sors titkaira vonatkozó törvényeket. A jóslatot kérőnek így magának kellett tudatát kitágítania, s miként gyakran történt, böjtbe, imába és meditációba merülve döntéssé, cselekedetté formálnia a szavakból kibontakozó képet - így találta meg benne minden lélek a saját bölcsességét. Ez a nagyon fontos gesztus az, amelyet instant kávéhoz és könnyen emészthető gondolatokhoz szokott korunk szívesen megspórolna. Pedig a jóslás megértésének, belső feldolgozásának mozzanata ma is csak így lehet egyéni, hiteles, és felelősséggel vállalható.

Különösen a jelenkorra igaz ez, amelynek nehézségei lassanként minden emberben felismerést és sürgető vágyat szülnek az ébredés szükségszerűsége, a látszat mögötti valóság megtapasztalása iránt. Mert belső hiány és kozmikus üresség vajúdik a modern ember lelkében, arra ösztönözve, hogy megtalálja és megtapasztalja önnön lényegét. A régi jósok, a bölcs beavatottak ma már hallgatnak. Itt vannak velünk, némán, csendesen, értő szemmel figyelik, mit kezdünk örökségükkel.

A jóslás ősi rendszereit hagyták reánk. Az asztrológia vagy a Ji King, az emberi kultúra legszentebb kútjai. Forrásuk tiszta, megértésük türelmet, alázatot, belső erőfeszítést, mélyülő önismeretet követel, s cserébe táguló tudatot és a világ iránti nagyobb empátiát, növekvő bölcsességet teremt. De sem az asztrológia, sem a Ji King nem dönt, nem dönthet helyettünk, miként nem teheti ezt egyetlen jós, egyetlen mágus sem. Mindez, csak segíti utunkat, amíg lassanként feltűnnek újra a túlpart jelzőfényei…

Hajdu Ráfis Gábor